idu

21 tekstów – auto­rem jest idu.

Jeżeli miłość jest mu­zyką, to ja chcę być jej każdą nutą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lipca 2011, 15:25

Wtu­lić się w życie jak w pluszo­wego misia… 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 maja 2011, 19:04

Chciałabym móc zam­knąć wszys­tkie swo­je zmysły na ok­rutną rzeczywistość. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 maja 2011, 20:13

Jes­teśmy ludźmi, którym pro­myk słońca, zwa­ny "wiedzą", osusza całe oceany nadziei. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 maja 2011, 19:53

Jes­teś kro­pelką całego bez­kre­su wód.
Jed­ne­go dnia jes­teś łzą, spływającą po po­liczku ukocha­nej oso­by- niesiesz smutek...
Na dru­gi dzień w pos­ta­ci płat­ka śniegu spa­dasz na języ­ki ra­dos­nych ludzi- niesiesz szczęście...
Ko­lej­ny dzień ob­sy­pujesz swoją wil­go­cią; spa­dasz na skro­nie za­kocha­nych, ob­le­wając ich po­tokiem emoc­ji- przy­nosisz miłość...
Jes­teś zwykłą, małą kroplą, lecz po­myśl jak wiele znaczysz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2011, 21:44

Praw­dzi­wie żyjącym człowiekiem jest nie ten, który umie żyć bez bólu, lecz ten, kto z po­korą po­kochał cierpienie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 maja 2011, 15:40

Cier­pienie prze­ras­ta świat o wie­rzchołki drzew... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 maja 2011, 19:33

Jeżeli za­gubisz się w tym, kim jes­teś dla sa­mego siebie, pa­miętaj, ile znaczysz dla świata. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lutego 2011, 17:18

Od czys­tych pa­pierów ważniej­sze jest czys­te sumienie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 lutego 2011, 11:27

Życie to nie puzzle, nie zaw­sze każdy ka­wałek do siebie pasuje.
Życie można przyrównać do klocków le­go, które na­pawają człowieka wyob­raźnią, poz­wa­lając kreować swój włas­ny świat. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 stycznia 2011, 18:02

idu

"O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał; Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle szukał miłości, co kochał. Ponieważ dając siebie, otrzymujemy; zapominając o sobie, odnajdujemy siebie; a przebaczając, zyskujemy przebaczenie." św. Franciszek z Asyżu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

idu

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność